Voorwaarden

Algemene voorwaarden Framefields 

Door zijn bestelling aanvaardt de huurder/koper/klant deze algemene voorwaarden.

 

Materialen in huren

De gehuurde goederen worden gehuurd voor een periode van één dag of een veelvoud daarvan. De vooraf 

Bepaalde huurperiode dient door de huurder gerespecteerd te worden; hij kan zich niet op stilzwijgende verlenging beroepen. Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde materiaal terug te bezorgen. De Verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen, zonder een beroep op een rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. alle hiermee gepaarde kosten zijn volledig ten laste van de huurder. In het geval van afhaling door de huurder de huurder kunnen de gereserveerde goederen afgehaald worden op de eerste huurdag en teruggebracht worden de dag volgend op de laatste huurdag, tenzij anders afgesproken. In geval van plaatsing door Framefields wordt in samenspraak met de huurder het tijdstip van levering en van afbouw/ophaling afgesproken. De huurder dient er garant voor te staan dat Framefields toegang heeft tot de locatie tijden de levering, opbouw,  afbouw en ophaling; bij gebrek hieraan worden bijkomende kosten op de huurder verhaald. Indien de gehuurde goederen laattijding worden ingeleverd (in geval van afhaling door huurder), of indien de locatie bij de ophaling goederen door Framefields niet toegankelijk is of niet mogelijk gemaakt wordt af te bouwen, zal een vergoeding verschuldigd zijn aan 20 % van de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen overschrijding, vermeerder met alle extra kosten die Framefields door de vertraging dient te maken.

 

Huurprijzen

De in onze verhuurcatalogi, website of andere media vermelde huurprijzen zijn zonder levering (tenzij uitdrukkelijk vermeld), zijn indicatief  en verbinden ons onder geen beding. De actuele verhuurcatalogus of prijsvermeldingen op andere media vervangen steeds alle voorgaande.

 

Huurder 

De Huurder is steeds in persoonlijke naam verantwoordelijk.

 

Betaling

Alle betalingen gebeuren bij afhaling of levering. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behouden protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Factuurklachten kunnen echter nooit reden zijn van laattijdige of gedeeltelijke betaling, noch van opschorting van de vermelde kredietbeperking. Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, wordt zonder enige verwittiging een bijkomende administratieve kost aangerekend van 15 % met een minimum van 125 € en maximum van 2500 €, aangevuld met verwijlinteresten van 1% op maandbasis, vermeerderd met alle deurwaarders en gerechtskosten. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk wisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.

 

Ontvangstname van de goederen

Gehuurde goederen moeten bij ontvangstname door de huurder in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding gemaakt. Indien de huurder geen nazicht uitvoert, dan worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Aanvaarding van de gehuurde materialen houdt dan ook de bevestiging van de goede staat van het gehuurde materiaal in. Elke melding van schade aangebracht aan het gehuurde materiaal, door de huurder of door derden, na de in ontvangstname door de huurder (ook tijden het transport) is ten laste van de huurder. De huurder draagt tijdens de huurperiode de volledige verantwoordelijkheid en risico voor het gehuurde materiaal. In geval van schade aan het gehuurde materiaal zal de huurder de door ons opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden.

Gebruik 
De huurder wordt verondersteld de toepassingsmogelijkheden en de juiste aansluit- en gebruikswijze van de gehuurde materialen te kennen. De huurder gaat akkoord dat onze vennootschap geenszins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van schade of ongeval door verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van de gehuurde materialen of geluidsoverlast. Dit kan evenmin reden zijn voor niet of gedeeltelijke betaling van de factuur. Uitleg in verband met de gehuurde materialen kan gevraagd worden bij afhaling of levering.

Elektrische voorschriften 
In navolging van het vorige punt (Gebruik), dient de huurder zich er steeds van te vergewissen dat de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijk normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen. Elektriciteitspannes, overbelasting van het net, of schade erdoor veroorzaakt zijn dan ook ten laste van de huurder.

Schade en verlies 
Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, ongeacht diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, wordt gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar gehouden, daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna wordt het hersteld. In geval van verlies of onherstelbare schade van gehuurd materiaal wordt dit aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. De verhuurderving door het tijdelijk niet meer kunnen verhuren van het betreffend materiaal wordt per week gerekend a rato van 2 x daghuurprijs, en dit voor de periode startend aan het einde van de initiële huurperiode en eindigend op betalingsdag van de schadefactuur.

Annulatie 
Bij eventuele annulatie per aangetekend schrijven van de bestelling kan de verhuurder naar eigen goeddunken ofwel de bestelling tot afname dwingen met volledige betaling van de facturatieprijs, ofwel het voorschot behouden ten titel van schadeloosstelling, en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging aan de in gebreke geblevene.

Aansprakelijkheid van de verhuurder 
De huurder wordt geadviseerd de apparatuur te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. In geval apparatuur niet functioneert, is de verhuurder slechts gehouden vervangende apparatuur aan de huurder ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar is. Alle gevallen waarbij de verhuurder omwille van redenen buiten zijn wil niet tijdig kan leveren en alle gevallen van overmacht die de huur zouden belemmeren of schorsen, ontlasten de verhuurder van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

Eigendomrecht 
De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij geen eigenaar is van het gehuurde materiaal en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of omschreven tijdstip strafbaar is.

Betwisting 
In geval van betwisting zijn enkel het vredegerecht van Roeselare of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.